CƏMİYYƏT8.6.2024 14:03

“Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır, bizim başqa ailəmiz yoxdur”

15368

Yenidünyanizamındaikilistandartların önplandaolması, ayrı-ayrı gücmərkəzlərinintəzyiqvə təhdidsiyasətiqütbləşməyə gətirib çıxarır. Sülh və sabitlik istəməyənlər bu bloku getdikcə genişləndirirlər. Xüsusilə türkofobiyanın tüğyan etməsi, milli və dini dəyərlərin alçaldılması qlobal oyunçuları strateji müttəfiqlər seçməyə sövq edir. Məhz bu amillər nəzərə alınaraq Türk dünyasının bir yumruq kimi birləşməsi zəruridir. Eyni köklərə, ortaq dilə, dinə və irqə sahib xalqların birliyi olduqca böyük potensialın varlığından xəbər verir.

Tarixin bütün dövrlərində Türk xalqları birliyi prioritet olmuşdur. Enişlər-yoxuşlar olsa da müasir dövrümüzdə bu həmrəylik daha çox özünü göstərir. Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi Azərbaycan məhz bu birliyin qurucularındandır. Keçmişə nəzər salsaq görərik ki, təzyiqlərə, bəşəri cinayətlərə məruz qalmasına rəğmən türk dünyasının ümid işığı sönməmişdir. Belə ki, 1937-1938-ci illərdə, xüsusilə sovet dönəminin repressiya dalğasının tüğyan etdiyi dönəmlərdə türkdilli xalqların ən fəal nümayəndələri bu məfkurə uğrunda canlarından keçmişlər. Bu xalqlar qəlbində heç zaman alovu sönməyən Türk dünyası birliyi ideyasını qoruyub saxlamağı bacarmışlar. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan dövlətləri öz müstəqilliklərini əldə etdikdən sonra bu ideya daha geniş vüsət almışdır.

Şübhəsizki, suverenliyimizinvə ərazibütövlüyümüzüntambərpası bütüntürkdünyasınınqələbəsikimiqəbuledilir. Xüsusilə, qardaş Türkiyənin Azərbaycana dəstəyi, regiondakı Türkiyə-Azərbaycan tandemi yeni mərhələdə sülh və sabitliyin qarantına çevrilib.

Prezident İlham Əliyevincariilin 6 iyuntarixində TÜRKPA-nınnövbətiplenariclasınıniştirakçılarınınqəbuluzamanı etdiyi çıxış, Türkdünyasınınbirliyinivə Azərbaycanınbuistiqamətdəkiprioritetləriniaçıq şəkildə nümayiş etdirdi. TÜRKPA-nın plenar iclasları, Türk dünyasının birliyinin təzahürü olaraq, ölkələrimizin bu birliyə yönəlmiş böyük səylərini əks etdirir.

Ölkəmizinreallaşdırdığı siyasətmüstəqillikvə suverenlikkimifundamentalprinsiplərə əsaslanır. Yeni dövrdə xarici siyasətimizin əsas prioritetlərindən biri Türk dünyasına inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi olacaq. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı bununla bağlı deyib: “Biz beynəlxalq təşkilatlarla bağlı bundan sonra da öz addımlarımızı atacağıq, ilk növbədə, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində səylərimizi davam etdirəcəyik. Bu, bizim üçün prioritetdir, mən bunu açıq demək istəyirəm, yəqin ki, indi aparılan siyasət də hər kəsə bunu aydın göstərir. Bu, bizim üçün əsas beynəlxalq təşkilatdır, çünki bu, bizim ailəmizdir. Bizim başqa ailəmiz yoxdur. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır”.

Azərbaycanınxaricisiyasətinin əsasprioritetlərindənbiri, Türkdünyasınıngücləndirilməsivə Türkdövlətləriilə əlaqələrinmöhkəmləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev bu barədə açıq şəkildə bildirir: “Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır, bizim başqa ailəmiz yoxdur.” Bu ifadə, Azərbaycanın Türk dünyası ilə bağlı siyasətinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulayır.

 

 

Akif Teyli, Əməkdar müəllim

YUXARI